Wezwanie banku do zapłaty – próba polubownego rozwiązania sporu, która się opłaca

Wezwanie banku do zapłaty – próba polubownego rozwiązania sporu, która się opłaca

Wezwanie banku do zapłaty jest najczęściej pierwszym pismem w sprawie kredytu frankowego. Raczej nie należy spodziewać się, że w efekcie jego złożenia bank dobrowolnie zapłaci żądaną sumę pieniężną – najprawdopodobniej nastąpi to dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku zasądzającego od banku dochodzoną należność. Jednak wysłanie wezwania zdecydowanie opłaca się kredytobiorcom frankowym, a to z uwagi na inny wymierny rezultat.

Przede wszystkim, bank popada w opóźnienie w dniu, w którym upłynie wyznaczony przez nas termin do zapłaty. Oznacza to, że kredytobiorcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie aż do uiszczenia zapłaty. Co najważniejsze – odsetek tych można dochodzić później przed sądem wraz z należnością główną.

Wezwanie banku do zapłaty raczej nie spowoduje, że bank przeleje kredytobiorcy żądaną kwotę, dlatego wstąpienie na ścieżkę sądową nadal będzie w sprawie frankowej niezbędne. A pamiętać należy, że przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz pozwu jest nieraz skomplikowane i bywa czasochłonne. Skorzystanie z tego środka sprawi, że ten czas przestoju będzie się zwyczajnie kredytobiorcy opłacał, dlatego zdecydowanie nie warto pozbawiać się takiej możliwości. Dodatkowo jego złożenie umożliwia przedprocesowe poznanie stanowiska banku co do kierowanego roszczenia.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Ze względu na to, że wezwanie do zapłaty stanowi właśnie tego typu metodę koncyliacyjnego zakończenia sporu, nie trzeba więc w przyszłym procesie wymyślać argumentów dlaczego nie skorzystano z takiej próby.

Brak szczególnych wymogów formalnych sprawia, że złożenie tego pisma nie jest szczególnie skomplikowane. Wskazać należy w nim to, czego się domagamy wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem terminu. Po własnoręcznym podpisaniu i wysłaniu na adres banku przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, kopię pisma oraz zwrotkę trzeba zachować dla celów dowodowych.

Nasz zespół zdecydowanie rekomenduje skorzystanie z tego środka przed wszczęciem postępowania sądowego. Sami sięgamy po niego – w imieniu naszych klientów – w codziennej pracy w ramach przygotowania do sprawy frankowej.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Zamknij menu