Czy Twój kredyt jest denominowany, indeksowany czy walutowy?

Czy Twój kredyt jest denominowany, indeksowany czy walutowy?

Analizując umowy naszych klientów doszliśmy do wniosku, że banki dla kredytów w walutach obcych stosowały trzy rodzaje rodzaje umów. Na gruncie tego podziału wyróżniamy kredyty indeksowane, denominowane i walutowe.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany to kredyt, którego wartość została określona w umowie kredytowej w złotych.

Oznacza to, że wysokość kredytu jest określona w złotych już w chwili zawierania umowy z bankiem. Na gruncie tych postanowień bank wypłaca kredytobiorcy złotówki, a z chwilą wypłaty środków saldo kredytu jest przeliczne na franki szwajcarskie zgodnie z kursem kupna CHF określonym w tabeli publikowanej przez bank w dniu wypłaty kredytu.

Indeksacji jest poddawana nie tylko wypłacana kwota, ale również każda rata kredytu. Chodzi o to, że w dniu wymagalności raty kredytu bank dokonuje przeliczenia raty księgowanej w CHF na złote polskie po kursie sprzedaży CHF określonym we wcześniej wspomnianej tabeli.

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany jest to natomiast kredyt, którego wysokość została wyrażona we frankach szwajcarskich, ale bank wypłaca kredytobiorcy środki w złotych.

Bank dokonuje wypłaty kredytu dokonując przeliczenia kwoty we frankach szwajcarskich na złotówki po kursie kupna określonym przez bank w dniu wpłaty środków.
Oznacza to, że kredytobiorca w chwili wypłaty środków nie zna wysokości swojego zobowiązania w złotych. Wynika to z faktu, że między momentem zawierania umowy, a wypłatą kredytu mija zazwyczaj dużo czasu, a wahania kursowe mogą spowodować, że kredytobiorcy zostanie wypłacona kwota wyższa lub niższa niż wnioskowana.
Tak jak w przypadku kredytu indeksowanego, waloryzacji podlegają również raty kredytu.

Kredyty walutowe

Kredyty walutowe to takie, których w umowie kredytowej kwota kredytu wyrażona była we frankach szwajcarskich, a wypłacana kwota nie była przeliczna na złote przez bank.

Oznacza to, że kredytobiorca otrzymywał franki szwajcarskie, a przeliczenia na złote dokonywał już sam niezależnie od banku. W tego typu umowach nie miała miejsce waloryzacja rat kredytu, gdyż zobowiązanie jak i spłata rat były wyrażone w tej samej walucie.

Na podstawie przesłanej przez Ciebie umowy nasi specjaliści określą, jaki rodzaj kredytu został udzielony Tobie, oraz czy występują w niej klauzule niedozwolone. W przypadku kredytów indeksowanych i denominowanych nie ma wątpliwości, że warto podjąć kroki prawne w celu poprawy swojej sytuacji kredytowej.

Dodaj komentarz

Zamknij menu